Версия для печати

Договір оренди № 00-00/09-001

Довіреність

_____________________________________________________________(надалі - Довіритель), в особі ________________________________________________________, який діє на підставі _________________________________, довіряє громадянину (-ці) України __________________________________________________, який  (-а) мешкає за адресою: __________________обл., м.__________________, вул. ____________________, буд. ____, кв. ________, паспорт серії ___ №____________________, виданий ____________________________________________________________________________

«___» ______________ _____р., отримувати будь-яку поштову кореспонденцію адресовану Довірителю та /або її керівництву, а саме:

-           листи усіх видів;

-           рахунки (рахунки-фактури);

-           акти звірок розрахунків;

-           акти здачі-прийомки виконаних робіт (наданих послуг);

-           договори та додатки до них;

-           іншу кореспонденцію.

Довіреність видана без права передоручення строком до 31.12.20__ р. включно.

Підпис __________________________ на документах, виконаний згідно виданої довіреності, дійсний і за відсутності печатки ____________________.

 

(нежитлового офісного приміщення)

 

м. Київ

«__» ___________ 2015 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ЦЕНТР «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКИЙ» »  (ідентифікаційний код 36689613, адреса місцезнаходження: м. Київ - 04116, вул. Старокиївська, 10 (літ. Г)), надалі іменується «Орендодавець», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Бурі Сергія Петровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю _________________ (Ідентифікаційний код  ___________, адреса місцезнаходження: _______________________), надалі іменується «Орендар», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора ____________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі при спільному згадуванні іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням уклали цей Договір оренди (нежитлового офісного приміщення) (надалі - Договір) про наступне:

 

Стаття 1

Терміни та визначення

 

Адміністрація Будівлі - особи, наділені Орендодавцем правами і обов’язками по забезпеченню функціонування Будівлі, встановленню Правил Будівлі, що регламентують відповідні питання, які виникають у ході функціонування Будівлі, і контролю за їх дотриманням.

Акт прийому-передачі Об’єкта оренди - письмовий документ, що засвідчує факт передачі Об’єкта оренди від Орендодавця Орендарю в день початку строку оренди або передачі Об’єкта оренди від Орендаря Орендодавцю в день закінчення оренди відповідно до умов цього Договору.

Банківський день - відповідає визначенню «операційний день», встановленому Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» в поточній редакції.

Будівля або Офісний центр «VECTOR» - адміністративна  будівля (літ. Г) розташована в м. Києві по вул. Старокиївська, за № 10, з урахуванням Правил внутрішнього розпорядку Офісного центру «VECTOR».

Витрати по утриманню Об’єкта оренди - це витрати, що оплачуються Орендарем Орендодавцю протягом Строку Оренди за надання комунальних та експлуатаційних послуг Орендарю на Об’єкті оренди та Загальних площах Будівлі.

Гарантійний Платіж - це платіж по забезпеченню виконання зобов’язань Орендаря по поверненню майна, що сплачується Орендодавцю у сумі орендної плати та плати за витрати по  утриманню Об’єкта оренди за один місяць оренди і наприкінці терміну оренди повертається Орендарю на умовах, визначених цим Договором.

Додаткові Платежі - усі інші платежі (пені, штрафи, відшкодування витрат і збитків Орендодавця, понесених в ході примусового здійснення обов’язків Орендаря і т.п.) визначені цим Договором, підлягають сплаті Орендарем Орендодавцю або третім особам на умовах, визначених цим Договором.

Загальна площа Об’єкта оренди - це Площа Об’єкта оренди, яка враховує коефіцієнт загальних площ, що складає 1,0.

Загальні площі Будівлі - входи та вхідні групи, холи, коридори, сходи та сходові клітини, туалети, ліфти, ескалатори, технічні приміщення та інші місця загального користування Будівлі (Офісного центру «VECTOR»).

Коефіцієнт загальних площ - це частка Загальних площ Будівлі, якими користується Орендар разом з іншими орендарями. Коефіцієнт загальних площ для даного Об’єкта оренди складає 1,0.

Користувачі - в сукупності або роздільно Орендар, треті особи.

Орендар - юридична чи фізична особа, якій у відповідності з цим Договором передається в оренду Об’єкт оренди.

Орендодавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС—ЦЕНТР «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКИЙ», якому Будівля належить на праві власності на підставі іпотечного договору від 02.04.2010 року та реєстраційного посвідчення № 032067 Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна від 17 травня 2010 року.

Об’єкт оренди - частина площ Будівлі разом із майном, що передається Орендодавцем Орендарю в строкове платне користування за цим Договором.

Плата за Об’єкт оренди - щомісячна плата за користування Об’єктом оренди, розмір та порядок сплати якої визначається Статтею 4 цього Договору.

Площа Об’єкту оренди - розмір площі, що орендується, в метрах квадратних, визначений відповідно до Додатку № 1 до цього Договору.

Поліпшення - витрати Орендаря, що пов’язані з проведенням останнім будь-яких робіт з перепланування, переоснащення Об’єкта оренди, ремонтні роботи (крім поточного ремонту), роботи по встановленню додаткових електричних мереж, електропроводки, прокладання додаткових телефонних кабелів або кабелів інформаційного зв’язку та інше.

Правила внутрішнього розпорядку Офісного центру «VECTOR» - розроблені і затверджені Орендодавцем, документи локального (місцевого) характеру дії (правила внутрішнього розпорядку Офісного центру «VECTOR» ), що є обов’язковими для Орендарів, Користувачів, відвідувачів Будівлі і т.д. Правилами встановлені порядок експлуатації Будівлі, використання Об’єкту оренди, Загальних площ Будівлі та інших об’єктів і територій, що прилягають до Будівлі або нерозривно пов’язані з нею; робочі години Будівлі; порядок доступу до Будівлі, доступу до Об’єктів оренди та інше.

Строк Оренди - визначений Договором період, на час якого Орендодавець передає Орендарю в строкове  платне користування Об’єкт оренди, і після закінчення якого Об’єкт оренди повинен бути повернений Орендодавцю на умовах, визначених цим Договором.

 

Стаття 2

Предмет договору

 

2.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування (оренду) Об’єкт оренди загальною площею - ___,__ м2 (_______________________ квадратних метрів), що знаходиться на __ (________________) поверсі Будівлі.

Об’єкт оренди, згідно Плану (Додаток № 1, що є невід’ємною частиною цього Договору після підписання його Сторонами), складається з частини площ Будівлі, що знаходяться на 2 (другому) поверсі Будівлі, загальною площею ___,__ м2 (_______________________ квадратних метрів).

При цьому, загальна площа приміщень, зазначених в даному пункті, враховує коефіцієнт загальних площ, що складає 1,0 та множиться на фактичну площу орендованого приміщення, зазначеного в Плані, а саме ___,__ м2 х 1,0) = ____,__ м2.

2.2. Орендодавець запевняє, що Будівля та Об’єкт оренди є належним чином прийнятим в експлуатацію, права власності на які належним чином оформлені та зареєстровані. Власником Будівлі та Об’єкта оренди є ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКИЙ». Орендодавець має всі повноваження щодо передання Об’єкта оренди, а також вчинив усі корпоративні та інші дії, що вимагаються чинним законодавством для укладення та виконання цього Договору.

2.3. Орендар використовує Об’єкт оренди тільки в якості офісних площ.

2.4. Орендар також має право протягом Строку Оренди користуватися спільно з усіма іншими користувачами і відвідувачами Будівлі Загальними площами Будівлі.

2.5. Балансова вартість Об’єкта оренди, складає ________________,__ грн. з урахуванням індексації, відповідно до чинного законодавства України. На Об’єкт оренди нараховуються амортизаційні відрахування, розмір яких визначається згідно з діючими нормативами. Амортизаційні відрахування на Об’єкт оренди залишаються у розпорядженні Орендодавця і використовуються ним згідно з чинним законодавством.

2.6. Орендар має право застрахувати Об’єкт оренди за власний рахунок на суму, не меншу ніж його вартість, визначена в п. 2.5. даного Договору, від таких страхових випадків, як: загибель або пошкодження Об’єкта оренди внаслідок вогневих ризиків (пожежі, вибуху, удару блискавки): загибель або пошкодження рідиною з водопровідних, каналізаційних і опалювальних систем або в результаті помилкового вмикання автоматичних систем пожежогасіння; навмисного або ненавмисного знищення або пошкодження Об’єкта оренди третіми особами, та надати копію Страхового полісу Орендодавцю.

2.7. У випадку незабезпечення страхування Об’єкта оренди, вказаного у пункті п.2.6. Договору, Орендарем, останній особисто несе відповідальність за свої винні дії, якими спричинено збитки Орендодавцю або іншим особам, які знаходились на Об’єкті оренди на законних підставах, за умови, що таки збитки спричинені з вини Орендаря.

 

 

Стаття 3

Порядок передачі Об’єкту оренди та послуг з оренди

 

3.1. Передача Об’єкта оренди здійснюється уповноваженими представниками Сторін в строк до ___ ________________ 2015 р. включно, але в будь-якому випадку не раніше отримання Орендодавцем від Орендаря гарантійного платежу, визначеного п. 4.4. Договору.

3.2. Прийом-передача Об’єкта оренди оформляється Актом прийому-передачі Об’єкта оренди (Додаток № 4), в якому зазначається його технічний стан, встановлене в ньому обладнання, можливість нормального функціонування систем, комунікацій, відповідність Об’єкта оренди плану, зазначеному в Додатку № 1 до цього Договору, та інші відомості. Акт підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється їхніми печатками та є невід’ємною частиною цього Договору.

Сторони погодили, що Орендар матиме доступ до Об’єкта оренди починаючи з дати підписання Акту прийому-передачі Об’єкта оренди.

3.3. Право користування Об’єктом оренди виникає у Орендаря з моменту підписання Сторонами Акту прийому-передачі Об’єкта оренди. Нарахування  плати за Об’єкт оренди, інших платежів (окрім гарантійного), передбачених цим Договором, та обов’язки Орендаря щодо їх сплати виникають з моменту передачі Об’єкта оренди  за Актом прийому-передачі Об’єкта оренди.

3.4. Приймання наданих Орендодавцем послуг з оренди здійснюється Орендарем на підставі Акту прийому-передачі наданих послуг з оренди, який складається Орендодавцем та підписується Сторонами не пізніше 3 (трьох) днів з моменту отримання такого Акту Орендарем.

3.5. Акт прийому-передачі наданих послуг з оренди оформлюється Орендодавцем в двох екземплярах.

Сторони домовились про можливість використання при підписанні Акту прийому-передачі наданих послуг факсимільного відтворення підпису керівника за допомогою засобів механічного або іншого копіювання.

3.6. Акт прийому-передачі наданих послуг з оренди має бути переданий (вручений під підпис/ відправлений поштою) Орендодавцем Орендарю не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому було надано послуги оренди.

3.7. У випадку, наявності претензій, щодо якості наданих послуг з оренди, Орендар у строк визначений в п.3.4. цього Договору підписує Акт прийому-передачі наданих послуг з оренди з застереженням про невідповідність наданих послуг умовам Договору (з посиланнями на пункти Договору і норми права) та оформлює це окремим документом (Актом про невідповідність наданих послуг з оренди), як Додаток до Акту прийому-передачі наданих послуг. Акт про невідповідність наданих послуг з оренди повинен містити інформацію, в чому саме виявляється невідповідність наданих послуг умовам Договору та побажання Орендаря щодо варіантів та строків їх усунення.

3.8. У випадку наявності застереження в Акті прийому-передачі наданих послуг з оренди, підтвердженого Орендодавцем або його представником або в Додатку до Акту (Акті про невідповідність наданих послуг з оренди), Орендодавець зобов’язаний виправити виявлені недоліки у розумний строк, або згідно строків, визначених в Акті про невідповідність наданих послуг з оренди, погоджених Сторонами.

3.9. У випадку, якщо протягом строку встановленого п. 3.4. Договору Орендар не надішле на адресу Орендодавця Акт прийому-передачі наданих послуг з оренди та/або Акт про невідповідність наданих послуг з оренди, - послуги вважаються наданими належним чином, прийнятими Орендарем без застережень та мають бути оплачені в порядку та на умовах встановлених статтею 4 даного Договору.

 

Стаття 4

Ціна та порядок розрахунків

 

4.1. Ціна орендної плати за користування Об’єктом оренди складає ___,__ грн. за 1 (один) м2 зазначеної площі Об’єкта оренди, крім того ПДВ - ____,__ грн., всього - ____,__ (________________ гривень _______ копійок). Загальна вартість орендної плати за місяць за весь Об’єкт оренди становить _____,__ грн., крім того ПДВ - _____,__ грн., всього - _____,___ грн. (___________________________________ гривень ______________ копійок).

Розмір орендної оплати, що відображається в рахунку, може змінюватись відповідно до п.4.5. та п. 4.9. цього Договору.

4.2. Додатково до орендної плати, Орендар сплачує Орендодавцю послуги по утриманню Об’єкта оренди. Ціна даної послуги за 1 (один) м2 загальної площі Об’єкта оренди складає __,__ грн., крім того ПДВ - __,__ грн., всього - __,__ грн. (_________ гривень ______ копійок). Загальна вартість послуги по утриманню Об’єкта оренди за місяць за весь Об’єкт оренди складає _____,__ грн., крім того ПДВ - _____,__ грн., всього - _____,__ грн. (_______________________ гривень _______ копійок).

Розмір Витрат по утриманню Об’єкта оренди за місяць, що відображається в рахунку, може змінюватись відповідно до п. 4.5. та п. 4.9. цього Договору.

4.3. Орендар сплачує орендну плату за користування Об’єктом оренди та Витрати по його утриманню щомісяця, шляхом перерахування відповідної суми коштів на поточний рахунок Орендодавця у строк, не пізніше 10 (Десятого) числа поточного місяця. Оплата здійснюється на підставі рахунків, виставлених Орендодавцем.

Рахунки на сплату вищевказаних платежів передаються Орендодавцем Орендарю нарочним під розписку уповноваженій особі, згідно Довіреності (Додаток № 3), або висилаються по електронній пошті не пізніше 5-го числа поточного місяця. Неотримання Орендарем рахунку від Орендодавця не звільняє його від сплати Орендної плати та Витрат по утриманню Об’єкту оренди.

Сторони домовились, що у разі відмови Орендаря від отримання рахунків з будь-яких причин, рахунок вважатиметься таким, що отриманий Орендарем з дати його поштового відправлення рекомендованим листом, або відправлення по електронній пошті за реквізитами, зазначеними в цьому Договорі.

4.4. Сторони домовились, що Орендар зобов’язується перерахувати на рахунок Орендодавця платежі, зазначені у пп. 4.1. та 4.2. цієї статті, з розрахунку за один місяць з урахуванням ПДВ, сума яких встановлюється як Гарантійний платіж, до підписання Сторонами Акту прийому-передачі Об’єкта оренди, але в будь-якому випадку не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дня підписання цього Договору.

Якщо після закінчення строку Договору оренди або в разі його дострокового припинення сума сплачених орендних платежів, витрат по утриманню Об’єкта оренди і Гарантійного платежу перевищать передбачені Договором платежі за період фактичної оренди, то це перевищення розглядається як сума, що підлягає поверненню (якщо інше не передбачено цим Договором та/або Додатковими угодами до нього) Орендодавцем на поточний рахунок Орендаря після підписання сторонами Акту приймання-передачі Об’єкта оренди або зарахуванню до вартості ремонтних робіт, необхідних для приведення Орендодавцем  Об’єкта оренди у стан, відповідно до п. 7.3 цього Договору.

У разі порушення Орендарем зобов’язання зі сплати орендної плати, витрат по утриманню Об’єкта оренди та інших, передбачених Договором платежів, він зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю збитки та сплатити штрафні санкції, передбачені цим Договором, в сумі, на яку вони перевищують розмір Гарантійного платежу.

У випадку дострокового розірвання цього Договору з вини Орендаря кошти, перераховані ним в рахунок сплати Гарантійного платежу, не повертаються.

У випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Орендаря кошти, перераховані ним в рахунок сплати Гарантійного платежу, не повертаються, за виключенням випадків, коли розірвання Договору відбувається з вини Орендодавця.

4.5. Сторони зобов’язуються пропорційно та обґрунтовано переглянути розмір орендної плати та/або Витрат по утриманню Об’єкта оренди, у разі настання обставин, що спричиняють збільшення витрат Орендодавця на його утримання у наступних випадках:

 • збільшення податку за землю, ставок орендної плати за землю, введення податку на нерухомість, введення нових податків та/або обов’язкових платежів, що безпосередньо спричиняють збільшення витрат Орендодавця на утримання Будинку;
 • видання нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші дії зазначених органів, що спричиняють збільшення витрат Орендодавця на утримання Об’єкта оренди та не можуть бути передбачені на момент укладання цього Договору.

Передбачені цим пунктом Договору зміни розміру Орендної плати та/або Витрат по утриманню Об’єкту оренди здійснюються на підставі письмового повідомлення Орендодавця та оформлюються Додатковою угодою до цього Договору. Орендодавець зобов’язаний документально підтвердити настання обставин, зазначених в частині першій цього пункту та письмово повідомити Орендаря в строк не менш ніж за 1 (Один) календарний місяць до дати, з якої змінюється розмір орендної плати та/або витрат по утриманню Об’єкта оренди.

Протягом одного календарного місяця з моменту отримання повідомлення про зміну розміру орендної плати та/або витрат по утриманню Об’єкта оренди Сторони підписують додаткову угоду, в якій зазначається змінений (новий) розмір орендної плати та/або витрат по утриманню Об’єкта оренди.

У разі неотримання Орендодавцем протягом вказаного строку від Орендаря підписаної Додаткової угоди та/або відмови останнього від підписання Додаткової угоди, Сторони мають право розірвати цей Договір.

4.6. Орендар самостійно та за власний рахунок вирішує питання прокладки і підключення телефонних ліній та ліній інформаційного зв’язку, при цьому, договори про проведення, встановлення та надання послуг зв’язку укладаються виключно з тими телефонними та інформаційними операторами, що обслуговують Будівлю. У разі потреби Орендар, може надати Орендодавцю копію технічної документації та схему прокладки вищевказаних ліній. Протягом дії Договору Орендодавець забезпечує доступ до Будівлі наступних провайдерів ліній інформаційного зв’язку (Інтернет) - ПрАТ «ДАТАГРУП» та провайдерів телефонного зв’язку - ПрАТ  «ДАТАГРУП» та ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ».

Усі витрати, пов’язані з підключенням і користуванням номерами телефонів та інформаційними лініями, сплачуються Орендарем самостійно, у відповідності з рахунками підприємства зв’язку.

4.7. Надання телефонних та інших телекомунікаційних послуг не регулюється цим Договором.

4.8. Орендар сплачує щомісячну орендну плату та щомісячні витрати по утриманню Об’єкта оренди, інші платежі, передбачені цим Договором, за весь строк оренди, включно по день повернення Об’єкта оренди Орендодавцю за Актом прийому-передачі Об’єкта оренди.

4.9. Щомісячна Орендна плата та Витрати по його утриманню фіксуються за ставками, передбаченими відповідно пунктами 4.1. та 4.2. цього Договору, строком на 6 (шість) календарних місяців з моменту підписання Сторонами цього Договору. Починаючи з 7 (сьомого) календарного місяця строку дії цього Договору ставки вказаних послуг можуть бути зміненими Орендодавцем, про що останній попереджає Орендаря у строк не менше 10 (десяти) календарних днів до моменту запланованого перегляду.

 

Стаття 5

Порядок і умови використання Об’єкта оренди

 

5.1. Орендодавець встановлює, а Орендар погоджується використовувати Об’єкт оренди належним чином та виключно в якості офісних площ. Орендар не буде використовувати Об’єкт оренди або дозволяти його використання для будь-яких цілей або у будь-який спосіб, що заборонений законодавством. Орендар зобов’язується вести справи і здійснювати контроль над користувачами і відвідувачами таким чином, щоб не створювати незручності, перешкоди іншим орендарям, які знаходяться в Будівлі, так само як і Орендодавцеві в управлінні Будівлею.

5.2. На момент передачі Орендарю, Об’єкт оренди відповідає всім санітарним та технічним вимогам та придатний для його використання за призначенням.

Згідно чинному законодавству, Орендар зобов’язаний самостійно та за власний рахунок:

 • отримати дозвіл на оренду від органів пожежного нагляду (у випадках, встановлених законодавством);
 • у випадках здійснення Орендарем на Об’єкті оренди окремих видів діяльності, що потребують спеціальних дозволів - отримати такі дозволи на проведення певних видів робіт від органів державного нагляду за охороною праці.

5.3. Відповідальним за дотримання на Об’єкті оренди норм пожежної та техногенної безпеки є Орендар.

Протягом одного тижня з моменту підписання сторонами Акта прийому-передачі Об’єкта оренди Орендар зобов’язаний надати Орендодавцю копію наказу про призначення відповідальних осіб за дотримання норм протипожежної безпеки та охорони праці.

5.4. Орендар попереджений про заборону паління на Об’єкті оренди та Будівлі, на його сходах, сходових клітинах, коридорах, крім спеціально відведених для паління місць. Відповідальність за недодержання цих правил працівниками/гостями/клієнтами Орендаря покладається на керівництво та уповноважених осіб Орендаря.

5.5. Орендар зобов’язаний підтримувати Об’єкт оренди у стані, у якому його було отримано від Орендодавця.

5.6. Несанкціонований доступ Орендодавця до Об’єкта оренди, протягом усього строку оренди не допускається.

Доступ Орендодавця до Об’єкта оренди здійснюється за попереднім узгодженням з Орендарем і відбувається в присутності представників Орендаря. У разі потреби термінового доступу до Об’єкта оренди, Орендар повинен бути проінформований про необхідність такого доступу і прибути протягом двох годин з моменту одержання такого повідомлення. При цьому Орендодавець зобов’язаний дочекатися прибуття представника Орендаря крім випадків передбачених п. 5.7. Договору.

5.7. У випадку, коли очікування прибуття представника Орендаря спричинить або, на думку Орендодавця, може спричинити значне ушкодження або загибель Об’єкта оренди (наприклад, у випадку аварії/з метою попередження (запобігання) настання аварії, пожежі або інших форс-мажорних обставин), Орендодавець має право увійти до Об’єкта оренди у відсутності Орендаря. Такий доступ (вхід) до Об’єкта оренди здійснюється зі складанням Орендодавцем відповідного акта, в якому вказуються причини (підстави), час і перелік осіб, які

здійснили доступ (вхід), та надання другого примірника цього акта Орендареві протягом доби з моменту доступу (входу). Після прибуття представника Орендаря Орендодавець здає йому Об’єкт оренди.

Орендодавець не несе відповідальності за будь-які ушкодження (збитки), що виникли в результаті такого доступу (входу) до Об’єкта оренди.

 

Стаття 6

Права та обов’язки Сторін

6.1. Орендодавець має право:

 • контролювати технічний і санітарний стан Об’єкта оренди, для чого за попереднім погодженням з Орендарем та у супроводі його представників заходить до Об’єкта оренди;
 • самостійно встановлювати та у випадку необхідності розумно змінювати або доповнювати «Правила внутрішнього розпорядку Офісного центру «VECTOR», що наведені у Додатку № 2 до цього Договору, та є невід’ємною його частиною;
 • вимагати виконання Орендарем «Правил внутрішнього розпорядку Офісного центру «VECTOR»;
 • вимагати від Орендаря виконання умов Договору та застосовувати до нього оперативно - господарські санкції за їх порушення у розмірі, погодженому Сторонами;
 • вимагати дострокового розірвання цього Договору у випадках та в порядку, прямо передбачених цим Договором та чинним законодавством України;
 • проводити роботи з реконструкції Будівлі, що може спричинити тимчасові незручності Орендарю та його відвідувачам, при цьому Орендар визнає та підтверджує, що такі незручності не можуть бути підставою для визнання послуг, що надаються Орендодавцем Орендарю за цим Договором, як неналежними. У випадку неможливості подальшого користування Об’єктом оренди, спричиненою реконструкцією Будівлі, Орендар має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це Орендодавця за один місяць до запланованої дати розірвання

6.2. Орендодавець зобов’язаний:

 • передати Орендарю Об’єкт оренди в термін та у порядку, передбаченому Статтею 3 цього Договору, а також згідно із плануванням, визначеним у Додатку №1 до Договору;
 • власними або залученими силами підтримувати Будівлю в стані, відповідному до правил пожежної безпеки, санітарних норм, правил охорони праці, що діють на території України у відношенні до аналогічного роду і призначення будинків та приміщень;
 • власними або залученими силами забезпечувати та підтримувати належний рівень функціонування всіх структурних елементів та централізованих інженерних мереж Будівлі (водопостачання, каналізації, електропостачання, системи опалення). Необхідність проведення ремонтних робіт (в тому числі капітальний ремонт) вищезазначених елементів, комунікацій, мереж, тощо визначається на власний розсуд Орендодавця.

6.3. Орендар має право:

 • самостійно здійснювати господарську діяльність на Об’єкті оренди в межах, встановлених чинним законодавством України та цим Договором;
 • здійснювати (проводити) за власний рахунок Поліпшення Об’єкта оренди після отримання письмового погодження Орендодавця, що оформлюється шляхом укладання Сторонами відповідної угоди до цього Договору, в якій зазначається перелік, вартість, інженерні особливості, тощо таких Поліпшень; не обмежуючи викладеного вище, Сторони визначили, що планування Об’єкта оренди, наведене у Додатку № 1 до Договору, є погодженим Орендодавцем;
 • у разі проведення робіт, що пов’язані з переплануванням Об’єкта оренди, в тому числі встановлення модульних перегородок, Орендар зобов’язаний погодити такі дії з відповідними державними органами та органами місцевого самоврядування. Проведення вищевказаних робіт допускається тільки після отримання зазначених погоджень;
 • на компенсацію по залишковій вартості понесених Орендарем витрат (у розмірі і порядку, встановлених письмовою угодою Сторін) за проведені Поліпшення, що в подальшому не можуть бути відокремлені від Об’єкта оренди без їх пошкодження (при наявності письмової згоди Орендодавця, та погоджень відповідних органів у порядку згідно абзацу 3 цього пункту). Відшкодування витрат здійснюється Орендодавцем не пізніше одного місяця з дати припинення дії цього Договору і підписання сторонами Акта прийому-передачі Об’єкта оренди;
 • користуватись системами (мережами) комунікацій, що знаходяться на Об’єкті оренди;
 • самостійно укладати договори про постачання послуг телефонного та інформаційного зв’язку протягом строку дії цього Договору;
 • за письмовим погодженням Орендодавця встановлювати охоронно-сигналізаційне обладнання для охорони та збереження власного майна, що знаходиться у Об’єкті оренди;
 • застрахувати свою власність, розташовану на Об’єкті оренди (включаючи меблі, обладнання, устаткування та інше майно), про що повідомляє Орендодавця;
 • здавати Об’єкт оренди або його частину у суборенду виключно за попереднім письмовим погодженням цього з Орендодавцем. Строк дії договору суборенди не може перевищувати строку дії цього Договору;
 • реєструвати своє місце знаходження за адресою Об’єкта оренди, виключно за попереднім письмовим погодженням із Орендодавцем.

6.4. Орендар зобов’язаний:

 • прийняти у Орендодавця Об’єкт оренди в термін, зазначений у п.3.1. цього Договору;
 • використовувати Об’єкт оренди відповідно зі Статтею 5 цього Договору;
 • забезпечити виконання своїми працівниками та їх відвідувачами «Правил внутрішнього розпорядку офісного центру «VECTOR»;
 • нести повну матеріальну відповідальність за збереження обладнання, інвентарю та комунікацій (в тому числі систем постачання енергії, гарячої води, водопостачання та водовідведення, електропостачання та ін.), що встановлені на Об’єкті оренди;
 • використовувати гарячу та холодну воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб (під терміном «санітарно-гігієнічні потреби» розуміється використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані);
 • утримувати та експлуатувати Об’єкт оренди та розміщене в ньому устаткування та обладнання відповідно до встановлених технічних правил, правил санітарної і протипожежної безпеки, що діють на території України у відношенні аналогічного роду і призначення будинків і приміщень;
 • з метою узгодження поточного ремонту Об’єкта оренди завчасно подати Орендодавцю письмову заяву про погодження такого ремонту. У заяві викладається обґрунтування необхідності здійснення таких робіт та їх передбачуваний перелік;
 • самостійно та за власний рахунок здійснювати експлуатацію, поточний ремонт та заміну внутрішнього сантехнічного та електрообладнання, що знаходиться на Об’єкті оренди;
 • виконувати правила пожежної та техногенної безпеки та нести відповідальність за їх порушення. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду, органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, та інших структурних підрозділів Держтехногенбезпеки України. Не допускати використання засобів протипожежного захисту і зв’язку, пожежної техніки, обладнання та інвентарю не за призначенням. Проводити службове розслідування випадків пожеж, документи розслідування подавати Орендодавцю;
 • нести повну матеріальну відповідальність за збитки, заподіяні Об’єкта оренди та/або Будівлі з власної вини чи необережності або з вини чи необережності своїх відвідувачів, або осіб, залучених для виконання поточних робіт (ремонту) підрядних організацій;
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати Орендодавцю плату за Об’єкт оренди та здійснювати інші платежі, передбачені цим Договором;
 • за власний рахунок здійснювати поточний ремонт Об’єкта оренди для підтримання його у первинному стані. Вартість поточного ремонту Орендодавцем не відшкодовується;
 • у разі припинення цього Договору (або його дострокового розірвання) в день закінчення строку оренди за Актом прийому-передачі Об’єкта оренди повернути Об’єкт оренди Орендодавцю у стані, відповідно до п. 7.3 цього Договору;
 • забезпечувати у супроводі своїх представників безперешкодний доступ до Об’єкта оренди представникам Орендодавця, за умови попередження Орендодавцем, а також надавати можливість безперешкодного доступу до Об’єкта оренди працівникам експлуатаційних служб державних, комунальних підприємств для проведення ремонтних робіт та усунення наслідків аварій;
 • перед здачею (поверненням) Об’єкта оренди Орендодавцеві усунути недоліки, виявлені і зафіксовані в акті спільної комісії Орендаря й Орендодавця, або відшкодувати Орендодавцеві вартість ремонтних робіт по їх усуненню у порядку, згідно п.7.3. цього Договору. У разі відмови Орендаря від складання акту спільної комісії або від його підписання, такий акт складається між Орендодавцем та залученою незалежною експертною організацією або незалежним оцінювачем;
 • самостійно здійснювати ремонт, обслуговування та підтримання у належному технічному стані Поліпшень (змін в Об’єкті оренди), у разі якщо такі зміни були здійснені (за умов отримання письмової згоди Орендодавця), а також нести відповідальність за дотримання будівельних, протипожежних, санітарних та інших обов’язкових нормативів та вимог при їх проведенні та експлуатації, якщо інше спеціально не буде встановлено письмовою угодою Сторін;
 • у випадках, передбачених чинним законодавством України, самостійно та за власний рахунок отримати всі необхідні дозволи від Держгехногенбезпеки України (або її територіальних органів) та санітарно-епідеміологічної служби, необхідні для використання Об’єкта оренди за цільовим призначенням;
 • отримати письмовий дозвіл Орендодавця на розміщення будь-якої реклами (знаків для товарів та послуг, торговельних марок, логотипів або інших позначень) на зовнішній стороні Будівлі або на прилеглій до Будівлі території. Незважаючи на викладене вище, Сторони погодили, що Орендодавець повинен забезпечити розміщення Орендарем позначення логотипу та найменування Орендаря на вході у Будівлю та безпосередньо на вході до Об’єкта оренди.

Стаття 7

Відновлення Об’єкту оренди та порядок його повернення Орендодавцю

 

7.1. Капітальний ремонт Будинку, в якому знаходиться Об’єкт оренди, здійснює Орендодавець за власний рахунок. Про намір проведення капітального ремонту Орендодавець

повідомляє Орендаря за 3 (три) календарних місяці до запланованої дати початку робіт, за винятком випадків невідкладної необхідності.

7.2. Поточний ремонт Об’єкта оренди здійснюється Орендарем за власний рахунок. Орендар не має права здійснювати будь-які капітальні або істотні зміни, перепланування Об’єкта оренди та інші Поліпшення без попередньої письмової згоди Орендодавця.

7.3. Повернення Об’єкта оренди після закінчення строку оренди або у зв’язку з достроковим припиненням (розірванням) Договору оформлюється Актом прийому-передачі Об’єкта оренди, що складається та підписується представниками Сторін, в день закінчення строку оренди або в день дострокового припинення Договору, за умови виконання Орендарем умов цього пункту щодо стану Об’єкта оренди.

Об’єкт оренди повинен бути повернений Орендодавцю у первинному стані. При цьому Сторони погоджуються та виходять з того, що документом, що підтверджує первинний стан Об’єкта оренди, є відповідний Акт прийому-передачі Об’єкта оренди.

Сторони зобов’язані за місяць до закінчення строку дії цього Договору, при відсутності згоди Сторін про продовження цього Договору або при достроковому його розірванні, створити спільну комісію для огляду Об’єкта оренди з метою його подальшого прийняття. За наслідками огляду Об’єкта оренди Сторони складають та підписують Акт огляду, в якому зазначають стан Об’єкта оренди, встановлене в ньому обладнання та враховують здійснені Орендарем поліпшення Об’єкта оренди (якщо такі мали місце), виявлені несправності та недоліки Об’єкта оренди.

У разі, якщо за результатами огляду та складання Акту огляду виявиться, що Об’єкт оренди не відповідає стану, зазначеному вище, Орендодавець має право вимагати від Орендаря, а Орендар зобов’язується привести за власний рахунок Об’єкт оренди до відповідного стану або компенсувати вартість ремонтних робіт (за ринковими цінами, що визначаються угодою Сторін або незалежним оцінювачем), необхідних для приведення Об’єкта оренди до відповідного стану.

7.4. Об’єкт оренди вважається фактично переданим (повернутим) Орендодавцю з моменту підписання Акту прийому-передачі Об’єкта оренди. В будь-якому випадку, дата складеного та підписаного Сторонами Акту прийому-передачі Об’єкта оренди вважається останнім днем оренди.

7.5. В разі прострочення підписання Акту прийому-передачі Об’єкта оренди з вини Орендаря, нарахування плати за Об’єкт оренди та інших платежів, передбачених Договором, здійснюється до моменту підписання такого Акту.

7.6. Орендар зобов’язується передати (повернути) Орендодавцю Об’єкт оренди в стані, придатному до використання за призначенням.

7.7. У випадку самовільного звільнення Орендарем Об’єкта оренди без узгодження з Орендодавцем або відмови Орендаря підписати Акт прийому-передачі Об’єкта оренди факт самовільного звільнення Об’єкта оренди підтверджується Актом про звільнення Об’єкта оренди, складеним комісією у складі представників Орендодавця та незалежної особи. У випадку, зазначеному в даному пункті, Гарантійний платіж внесений Орендарем, згідно умов даного Договору, не повертається.

 


 

Стаття 8

Відповідальність Сторін

 

8.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, з урахуванням особливостей, встановлених цим Договором.

8.2. За несвоєчасне внесення Орендної плати або інших платежів, передбачених цим Договором, Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

8.3. У випадку порушення Орендарем з власної вини строків сплати орендної плати або інших платежів, більш ніж на 15 (п’ятнадцять) календарних днів, Орендар крім пені, передбаченої п.8.2. цього Договору, сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 50% від суми простроченого платежу.

8.4. У разі невмотивованої відмови Орендаря від приймання Об’єкта оренди та відмови від підписання Акта приймання-передачі Об’єкта оренди в строк, зазначений в п.3.1. цього Договору, Орендар зобов’язується сплатити Орендодавцю штраф у розмірі подвійної щомісячної орендної плати за цим Договором, за весь час до дати підписання Акту прийому-передачі Об’єкта оренди пропорційно до кількості днів прострочення.

8.5. За несвоєчасне повернення Орендарем Об’єкта оренди у порядку, передбаченому Статтею 7 цього Договору, Орендар зобов’язаний сплатити Орендодавцю неустойку у розмірі подвійної орендної плати за цим Договором, за весь час до дати підписання Акту прийому-передачі Об’єкта оренди.

8.6. У разі дострокового звільнення Орендарем Об’єкта оренди без письмового узгодження з Орендодавцем, а також без складання Акта прийому-передачі Об’єкта оренди, Орендар несе повну матеріальну відповідальність за завдані Орендодавцю у зв’язку з цим документально підтверджені збитки в повному їх розмірі та сплачує Орендодавцю  за Об’єкт оренди та інші платежі, передбачені Договором до оформлення відповідного Акту прийому-передачі Об’єкта оренди.

8.7. Збитки, понесені внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за договором, відшкодовуються винною Стороною в повному обсязі понад суми штрафних санкцій.

8.8. Якщо Орендар допустить погіршення стану Об’єкта оренди (в т.ч. обладнання та устаткування, яке встановлено на Об’єкті оренди) або його загибель, він зобов’язується відшкодувати Орендодавцеві збитки або самостійно за власний рахунок відновити його.

Факт погіршення або загибель обладнання та устаткування, тощо підтверджується Рішенням комісії, яка складається з рівної кількості представників Сторін та незалежних експертів.

8.9. Якщо Орендар без згоди Орендодавця зробив Поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для Об’єкта оренди, він не має права на відшкодування їх вартості.

У випадку встановлення факту здійснення перепланування, у тому числі встановлення модульних перегородок, без дозволу Орендодавця та відповідних державних органів, Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі місячної орендної плати за цим Договором та протягом 5 (П’яти) календарних днів з моменту отримання письмової вимоги Орендодавця проводить демонтаж модульних перегородок та приводить Об’єкт оренди у первісний стан.

8.10. Орендодавець не несе відповідальності за можливі перепади напруги електроенергії, одержаної від мереж АЕК «Київенерго» (частота струму, перерви та оперативні переключення, зниження та перебої напруги та інших показників якості електроенергії) та за перебої в водопостачанні та теплопостачанні, що виникають не з його власної вини, за будь-які збитки, що прямо або опосередковано випливають з таких відключень чи перебоїв у наданні послуг, що мали місце внаслідок будь-яких незалежних від Орендодавця причин. Незважаючи на вищезазначене, Орендодавець зобов’язаний докласти максимум зусиль для уникнення вищезазначених проблем та для їх якнайшвидшого вирішення та усунення.

8.11. Сплата штрафу, пені чи неустойки не звільняє винну Сторону від виконання нею своїх обов’язків та умов Договору.

8.12. У випадку прострочення здійснення Орендарем будь-яких платежів за цим Договором понад 15 (п’ятнадцять) календарних днів, Орендодавець має право обмежити доступ співробітників Орендаря до Об’єкта оренди, шляхом блокування карток персонального доступу. В такому випадку Орендодавець зобов’язаний попередити Орендаря про це в письмовій формі за 1 (один) день до блокування карток персонального доступу співробітників Орендаря.

У разі здійснення  плати за Об’єкт оренди та витрат по утриманню Об’єкта оренди Орендарем, Орендодавець повинен у день надходження вищевказаних платежів на його поточний рахунок зняти блокування карток персонального доступу до Об’єкта оренди.

8.13. За порушення Правилами внутрішнього розпорядку Офісного центру «VECTOR», які є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 2 до Договору), Орендар зобов’язаний сплатити Орендодавцю штраф у розмірі 1 000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп.) за кожен належно підтверджений факт такого порушення. Належним підтвердженням порушення Правил внутрішнього розпорядку Офісного центру «VECTOR» та підставою для сплати штрафу Сторони домовились вважати фотофіксацію порушення (або запис відео спостереження) та/або складення двостороннього Акту про порушення Правил внутрішнього розпорядку. У разі відмови представників Орендаря від підписання Акту про порушення Правил внутрішнього розпорядку, належним підтвердженням факту порушення є підписання Акту про порушення Правил внутрішнього розпорядку представником Орендодавця та двома незацікавленими особами.

8.14. За порушення заборони відкривати вікна у не встановлений Правилами внутрішнього розпорядку Офісного центру «VECTOR» час, за умови увімкненої системи тепло-холодо забезпечення, визначеної п. 8.6. Додатку № 2 до Договору та включеної системи тепло-холодо забезпечення в окремо взятому приміщенні Орендаря, Орендар зобов’язаний, додатково до штрафу, визначеного п. 8.13. цього Договору, сплатити Орендодавцю штраф у розмірі 8 000,00 (вісім тисяч) грн. за кожен належно підтверджений факт такого порушення. Належним підтвердженням такого порушення Сторони домовились вважати фотофіксацію співробітниками Офісного центру «VECTOR» відкритих вікон у приміщеннях Орендаря з подальшим складенням та підписанням Сторонами двостороннього Акту про порушення. У разі відмови представників Орендаря від підписання Акту про порушення, належним підтвердженням факту порушення є підписання Акту про порушення представником Орендодавця та трьома незацікавленими особами.

 

Стаття 9

Конфіденційність

9.1. Кожна Сторона Договору буде зберігати сувору конфіденційність по відношенню отриманої від іншої Сторони комерційної, фінансової, бухгалтерської, технічної та іншої інформації і буде використовувати всі можливі шляхи, для того, щоб захистити таку інформацію від розголошення.

9.2. Передача інформації третім особам, публікація або інше розповсюдження інформації, в тому числі протягом 2 (двох) років після закінчення дії Договору, можлива лише за взаємною згодою Сторін, оформленою письмово, незалежно від підстав припинення дії Договору, або у випадках, коли обов’язкове розголошення такої інформації встановлено чинним законодавством.

9.3. До конфіденційної інформації належить будь-яка інформація, яка:

 • при повідомленні Стороні була явно охарактеризована як конфіденційна;
 • не є загальнодоступною;
 • представляє комерційний інтерес або дає конкурентні переваги.

9.4. Порядок передачі інформації, яка підпадає під дію цієї статті, визначається окремою угодою Сторін.

9.5. Сторона повинна використовувати будь-яку конфіденційну інформацію, яка їй буде надана тільки з метою реалізації своїх обов’язків за Договором та гарантує, що її підрозділи, посадові особи, співробітники, не будуть розголошувати та не будуть використовувати ніяку інформацію окрім тієї, на яку отримано письмовий дозвіл іншої Сторони.

9.6. Конфіденційною інформацією не є інформація, яка:

 • опублікована у відкритих засобах друку або є у доступних джерелах інформації;
 • на момент укладання Договору була відома Стороні;
 • є або стає відкритою (не конфіденційною) в результаті невірних, необережних або необачних дій з боку іншої Сторони;
 • легально отримана від третьої сторони без порушень Договору;
 • надана однією із Сторін третій особі без аналогічних обмежень на права третьої сторони;
 • незалежно розроблена Стороною за умови, що особа або особи, які її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації;
 • має письмовий дозвіл іншої Сторони до розголошення;
 • розкрита державі або державному органу на вимогу такого органу або у разі, коли її розкриття вимагає Закон.

9.7. Доступ до конфіденційної інформації повинен бути обмежений колом посадових осіб, службовців, співробітників Сторони, яким необхідний доступ до такої інформації з метою, викладеною вище.

 

Стаття 10

Строк дії Договору та умови його дострокового розірвання та припинення

 

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє                  до ___ ____________________ ______ року, включно.

10.2. Договір може бути достроково розірваний на вимогу Орендодавця у випадку:

 • порушення Орендарем умов цього Договору, у тому числі порушення умов оплати (прострочення з внесенням) орендної плати й інших платежів за Договором більш, ніж на один місяць, а також порушення умов внесення гарантійного платежу. У цьому випадку рішення Орендодавця про припинення даного Договору набирає чинності через 5 (п’ять) календарних днів після письмового повідомлення Орендаря;
 • використання Об’єкта оренди не за призначенням, та невиконання п.5.4 цього Договору, при цьому подібне рішення Орендодавця набирає чинності через 5 (п’ять) календарних днів з моменту письмового повідомлення Орендаря;
 • істотного погіршення стану Об’єкта оренди з вини Орендаря, в такому випадку Орендодавець письмово повідомляє Орендаря про погіршення стану Об’єкта оренди протягом 5 календарних днів з дня виявлення такого погіршення. Сторони протягом 5 календарних днів з дня отримання Орендарем повідомлення від Орендодавця створюють комісію, яка складається з рівної кількості своїх представників та незалежних експертів. За результатами роботи цієї комісії, яка не може тривати довше 7 (семи) календарних днів з моменту її створення, приймається рішення про наявність істотного погіршення стану Об’єкта оренди порівняно зі станом, в якому його було передано в оренду. За умови встановлення комісією зазначених обставин, Орендодавець має право вимагати розірвання Договору та відшкодування завданих збитків;
 • за фактичної відсутності Орендаря на Об’єкті оренди без письмового узгодження цього з Орендодавцем протягом більше, ніж один календарний місяць, та несплати орендної плати та інших платежів, передбачених цим Договором, у той же строк;
 • в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

10.3. Договір може бути достроково розірваний на вимогу Орендаря:

 • якщо Об’єкт оренди в силу обставин, за які Орендар не відповідає, виявиться в стані, непридатному для використання за призначенням;
 • в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

10.4. Договір може бути достроково припинений з ініціативи Орендаря за умови сплати Орендарем всіх рахунків, виставлених Орендодавцем згідно з умовами передбаченими цим Договором, та всіх платежів відповідно до умов цього Договору. Орендар повідомляє про це іншу Сторону за 2 (два) місяці до дати запланованого припинення строку дії Договору, якщо інше не передбачено цим Договором. При цьому Гарантійний платіж, сплачений Орендарем відповідно до п.4.4. даного Договору, Орендарю не повертається. 

Строк оренди може бути скорочений лише за взаємною згодою Сторін за винятком випадків, зазначених у пп..10.2, 10.3 Договору, та з урахуванням інших умов Договору.

10.5. Реорганізація Сторін цього Договору не є підставою для змін умов або розірвання Договору.

10.6. Дія Договору припиняється внаслідок:

 • закінчення строку його дії;
 • загибелі Об’єкта оренди;
 • ліквідації суб’єкта господарювання - Орендаря;
 • за погодженням Сторін;
 • дострокового розірвання на вимогу однієї зі Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

10.7. Після закінчення строку дії цього Договору Орендар, який належно виконує свої обов’язки за цим Договором, має переважне право на укладання Договору на новий термін. Умови Договору оренди на новий термін встановлюються за домовленістю Сторін.

10.8. Не пізніше, ніж за 45 (Сорок п’ять) календарних днів до моменту закінчення строку дії цього Договору оренди, Орендодавець надсилає Орендареві письмове повідомлення про закінчення строку дії даного Договору із зазначенням можливого додаткового строку продовження Договору та істотних його умов.

10.9. У випадку якщо Орендодавець надіславши Орендареві письмове повідомлення про закінчення строку дії цього Договору не отримує протягом 15 (П’ятнадцяти) робочих днів письмового повідомлення з боку Орендаря про наміри подовжити строк його дії, вважається, що Орендар відмовився від подовження строку дії Договору оренди.

У цьому випадку Орендар зобов’язується не перешкоджати третім особам (потенційним орендарям), зацікавленим в оренді, в огляді Об’єкта оренди.

 

Стаття 11

Вирішення спорів

11.1. Всі розбіжності або суперечності та спори, що можуть виникнути під час виконання цього Договору або у зв’язку з ним, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Всі спірні питання, розбіжності та протиріччя, що можуть виникнути між Сторонами відносно цього Договору або у зв’язку з ним, а також його порушенням та які не можуть бути вирішені Сторонами шляхом переговорів, підлягають вирішенню у встановленому законодавством України порядку у господарському суді за встановленою підсудністю справ.

 

Стаття 12

Форс-мажорні обставини

 

12.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань по Договору, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили - обставин, які не можуть бути передбачені при укладанні Договору і проти виникнення яких вони не можуть прийняти відповідні заходи.

12.2. Сторони домовились, що до таких обставин будуть відноситись:

 • стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси, пожежі і т. ін.);
 • війна і воєнні дії, введення надзвичайного стану, заколот, блокада, безчинства, безпорядки та інші протиправні дії;
 • зруйнування Будинку внаслідок дії вибухових пристроїв, що знаходились у землі;
 • введення органами державної влади обмежень на здійснення певних видів діяльності;
 • прийняття нових законодавчі актів державними органами, що можуть суттєво вплинути на виконання Сторонами своїх зобов’язань;
 • інші обставини непереборної сили, що знаходяться поза межами контролю Сторін.

12.3. У випадку неможливості виконання зобов’язання внаслідок обставин непереборної сили, строк його виконання відповідно переноситься на період існування таких обставин і їхніх наслідків.

12.4. Початок та закінчення дії форс-мажорних обставин підтверджуються довідками Торгово-промислової палати України.

12.5. У разі виникнення обставин, зазначених в п.12.2. Договору, Сторона, яка потрапила під вплив таких обставин, повинна письмово в 3 (три) денний строк сповістити іншу Сторону.

Таке повідомлення повинно містити детальну інформацію про характер обставин, оцінку наслідків таких обставин, строки можливого призупинення виконання зобов’язань та можливі строки їх відновлення.

12.6. Неповідомлення Сторони або несвоєчасне повідомлення, позбавляє відповідну Сторону права посилатися в майбутньому на такі обставини.

12.7. У випадку, якщо обставини непереборної сили (форс-мажору) тривають більш одного календарного місяця поспіль, кожна із Сторін має право вимагати розірвання Договору, повідомивши про це іншу Сторону в строк, не менш ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до моменту розірвання цього Договору. У разі такого дострокового розірвання орендні платежі, витрати по утриманню Об’єкту оренди, інші фінансові зобов’язання, що належать до сплати за цим Договором, вносяться по дату фактичного звільнення та повернення Об’єкту оренди Орендарем Орендодавцю по Акту прийому-передачі (повернення) Об’єкта оренди. Будь-які орендні платежі та витрати по утриманню Об’єкта оренди, які внесені авансом, але ще не нараховані за цим Договором, повертаються Орендарю в тій частині, в якій вони не належать

Орендодавцю, після звільнення Об’єкта оренди Орендарем і вивозу з нього усього майна Орендаря.

 

Стаття 13

Особливі умови

 

13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін (за її наявності в Орендаря).

У разі необхідності нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору, Договір набуває чинності з моменту його державної реєстрації. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією Договору, покладаються на Орендаря.

13.2. Сторони розуміють та погоджуються, що їх відносини не регулюються Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92р. № 2269-ХХІІ у чинній редакції.

13.3. Договір укладено при повному розумінні Сторонами його предмету та умов. Підписанням цього Договору Сторони засвідчують досягнення згоди з усіх істотних умов відповідно до законодавства України.

13.4. Договір укладено українською мовою у двох автентичних оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

13.5.  У випадку зміни місцезнаходження, банківських реквізитів або контактних номерів телефонів, Сторони повинні повідомляти одна одну протягом трьох днів з дати таких змін.

13.6. Будь-яка умова Договору може бути змінена лише за взаємною згодою Сторін.

13.7. Зміни та доповнення до цього Договору дійсні тільки у тому випадку, коли вони складені у письмовій формі та підписані Сторонами.

13.8. Прийняття рішення про зміну умов цього Договору, звільнення будь-якої із Сторін від своїх зобов’язань, підписання додаткових угод, повинно здійснюватись уповноваженими представниками Сторін.

13.9. По закінченню строку дії цього Договору всі фінансові вимоги Сторін, що виникли при виконанні даного договору, зберігають силу до повного їх виконання.

13.10. У всьому іншому, що не передбачено даним Договором, застосовується діюче законодавство України.

13.11. Жодна із Сторін не має права передавати будь-яку частку своїх прав та обов’язків третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

13.12. Орендодавець є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України.

Орендар є платником податку на прибуток на загальних підставах.

13.13. Якщо інше не буде погоджено Сторонами в письмовому виді, Орендар не вправі передавати Об’єкт оренди або право користування Об’єктом оренди повністю або частково будь-яким третім особам, включаючи, але не обмежуючись, як внесок у статутний фонд створений з його участю підприємств або організацій, як внесок на підставі договору про співробітництво або про спільну діяльність, як предмет застави на підставі договору застави.

13.14. Сторонами встановлена збільшена тривалість позовної давності по стягненню пені, штрафу та додаткової плати у 3 (три) роки.

13.15. Шляхом підписання цього Договору, Сторони надають один одному свою повну необмежену строком письмову згоду на обробку будь-яким способом, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних» (надалі - «Закон») інформації, яка, відповідно до вимог Закону, становить персональні дані, з метою належного виконання умов цього Договору та діючого законодавства України, захисту інтересів та прав сторін Договору. Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані Сторін та представника(ів) Сторін, їх керівників та інших посадових осіб. Підписанням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею. Сторони підтверджують свої зобов’язання та спроможність забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

13.16. Орендодавець має намір використовувати, а Орендар не заперечує проти використання Орендодавцем при вчиненні правочинів між Сторонами, оформленні документів (в тому числі, але не обмежуючись, актів прийому-передачі наданих послуг), факсимільного відтворення підпису Директора Бурі С.П. за допомогою засобу механічного копіювання (штампа).

Зразок аналогу власноручного підпису Директора Бурі С.П., факсимільно відтвореного за допомогою засобу механічного копіювання (штампа):

 

____________________

          штамп

Сторони досягли згоди про те, що Орендодавець має право в будь-який момент відмовитися від використання факсимільного відтворення підпису Директора Бурі С.П. за допомогою засобу механічного копіювання (штампа), про що письмово повідомляє Орендаря.

 

 

 

Стаття 14

Перелік додатків

Додаток № 1

План Об’єкту оренди

Додаток № 2

Правила внутрішнього розпорядку офісного  центру «VECTOR»

Додаток № 3

Зразок довіреності 

Додаток № 4

Акт прийому-передачі Об’єкта оренди 

 

Стаття 15

Реквізити Сторін

«Орендодавець»

«Орендар»

 

Товариство  з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Центр «Брест-Литовський»

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «»

м. Київ - 04116, вул.  Старокиївська,

буд. 10, літ. «Г»,

 

Ідентифікаційний код   - 36689613

Ідентифікаційний код   -

П/р  260023016514

в  АТ «Банк «Національні інвестиції»

в  м. Києві, МФО 300498

п/р  в «                          »

МФО

ІПН: 366896126598

ІПН

Тел.586-98-23

 

Директор:

:

 

 

_______________________________   /Буря С.П./

 

 

___________________________ / /

М.П.

М.П.

 

Додаток № 1

до Договору оренди

(нежитлового офісного приміщення)

від ___________.2015 р. № __________

 

 

План об’єкту оренди

__ поверх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Орендодавець»

 

«Орендар»

 

Директор

Директор

 

 

 

 

____________________

(Буря С.П.)

 

 

 

____________________

(____________)

М.П.

М.П.

Додаток № 2

до Договору оренди

(нежитлового офісного приміщення)

від _____ .__.2015 р. №

Правила

внутрішнього розпорядку

Офісного центру «VECTOR»

 

 

Ці Правила були розроблені Орендодавцем з метою створення сприятливих умов для роботи Орендарів, поширюються на всіх Орендарів без винятку, встановлюють наступний внутрішній розпорядок роботи Офісного центру «VECTOR» та такі вимоги:

1. Час роботи офісного центру.

1.1. Час роботи Офісного центру для співробітників Орендаря з якими Орендодавець має договірні відносини - цілодобово.

1.2. Час роботи Офісного центру для клієнтів (гостей, відвідувачів) Орендаря встановлюється з 800 до 2200.

2. Правила доступу на територію Офісного центру «VECTOR».

2.1. Вхід співробітників Орендаря на територію Офісного центру здійснюється на підставі перепусток встановленого зразка з відповідною категорією доступу. Перепустки видаються Орендодавцем згідно списків співробітників, наданих Орендарем та засвідчених його печаткою та підписом.

Картки доступу виготовляються Орендодавцем за рахунок Орендаря.

2.2. Орендар, у разі необхідності, оновлює списки своїх співробітників не частіше одного разу на квартал. Оновлені списки співробітників мають бути подані Адміністрації Будівлі не пізніше третього місяця кварталу.

2.3. Вхід гостей (відвідувачів, клієнтів) Орендаря на територію Офісного центру здійснюється за гостьовими перепустками, що видаються на підставі заявок Орендаря.

Заявка Орендаря на гостьові перепустки здійснюється в усному порядку (телефоном) на вхідну групу Офісного центру «VECTOR».

3. Користування електроприладами.

3.1. При використанні електроприладів Орендар/користувачі зобов’язані дотримуватись правил техніки безпеки.

3.2. В Об’єкті оренди Орендарі самостійно та власний рахунок здійснюють заміну електролампочок, розеток, що вийшли з ладу, подовжувачів.

3.3. Використання додаткових обігрівальних приладів забороняється.

3.4. Збільшення електропотужності (підключення додаткового електроустаткування), заміна існуючих схем, електромереж, телефонних/комп’ютерних мереж, тощо погоджується з Адміністрацією Будівлі.

3.5. Прокладка додаткових телефонних (комп’ютерних, телекомунікаційних, інформаційних ліній, тощо) погоджується з Адміністрацією Будівлі.

4. Переміщення матеріальних цінностей.

4.1. Переміщення матеріальних цінностей (меблі, офісне обладнання, великогабаритне устаткування, тощо) на територію (за межи) Офісного центру «VECTOR» здійснюється на підставі заявки Орендаря та лише з письмового дозволу Орендодавця.

5. Правила користування ліфтами.

5.1. Правила користування ліфтами:

5.1.1. Для виклику кабіни необхідно натиснути кнопку, розташовану біля дверей ліфта, якщо кнопка освітлена, необхідно зачекати, поки індикатор погасне. Виклик при освітленій кнопці не буде виконаний. Після прибуття кабіни на поверх двері відкриються автоматично.

5.1.2. Увійшовши в кабіну, необхідно натиснути кнопку потрібного поверху. Будь-яка перешкода на шляху дверей, що зачиняються, викличе їхнє автоматичне відкривання.

5.1.3. Автоматичні двері залишаються відчиненими 7-8 секунд (у ліфтах, не обладнаних пристосуванням контролю завантаження кабіни).

5.1.4. При зупинці кабіни між поверхами необхідно натиснути кнопку потрібного поверху. Якщо кабіна не почне рухатись, необхідно натиснути кнопку «Дзвоник» або «Виклик диспетчера» на переговорному пристрої, сповістити диспетчера й чекайте приходу електромеханіка.

5.1.5. Спроби самостійно вийти з кабіни, що зупинилася між поверхами - є небезпечними.

5.1.6. Кнопкою «STOP» необхідно користуватися при виникненні необхідності екстреної зупинки.

5.1.7. Про всі несправності ліфта обов’язково повідомляти Адміністратора Будівлі та диспетчера по переговорному пристрою або електромеханіка аварійної служби за телефоном, який указаний на спеціальній табличці, закріпленій на першій посадочній площадці.

5.2. Категорично забороняється:

5.2.1. прикладати зусилля для відкривання та закривання дверей;

5.2.2. перешкоджати вільному закриванню та відкриванню дверей;

5.2.3. намагатись утримати стулки дверей після того, як двері почали закриватися;

5.2.4. пуск кабіни з поверхової площадки через відкриті двері кабіни й шахти;

5.2.5. викликати кабіну, якщо горить сигнал «Зайнято»;

5.2.6. перевозити громіздкі речі й легкозаймисті матеріали;

5.2.7. користуватися ліфтом під час землетрусу та пожежі;

5.2.8. заходити в кабіни ліфтів з напоями у відкритому посуді тощо.

5.2.9. перевантажувати ліфт (у кабіні ліфта є табличка, на якій зазначена вантажопідйомність ліфта й максимально можлива кількість пасажирів).

6. Місця загального користування (Загальні площі Будівлі).

6.1. До місць загального користування відносяться: входи та вхідні групи, холи, коридори, сходи та сходові клітини, туалети та інші місця загального користування Об’єкта оренди та Офісного центру «VECTOR».

6.2. Паління на території Офісного центру «VECTOR» дозволяється виключно у спеціально відведених для цього місцях.

6.3. Забороняється розміщення Орендарем будь-яких матеріальних цінностей в Місцях загального користування. У випадку розміщення/залишення матеріальних цінностей у місцях загального користування Орендодавець/Адміністрація Орендодавця відповідальності за них/їх збереження не несе.

6.4. Після закінчення робочого дня Орендарі зобов’язані вимкнути освітлення та знеструмити всі електричні прилади розташовані в Об’єкті оренди .

6.5. Співробітникам Орендаря (гостям, відвідувачам, клієнтам та іншим особам) забороняється:

 • розкривати люки ревізії водопостачання та відводу води;
 • перебувати на території технічних приміщень Офісного центру «VECTOR», в електрощитових та інших інженерно-технічних приміщеннях;
 • використовувати санітарні прилади туалетних кімнат для миття посуду, зливу залишків чаю (кави), тощо, а також засмічувати їх сторонніми предметами;
 • створювати перепони чи загородження, в тому числі, тимчасового характеру.

7. Винос сміття.

7.1. Сміття, що накопичується після прибирання приміщення (протягом робочого дня) повинно бути винесене виключно в баки для вивезення ТПВ, що встановлені у дворі Офісного центру «VECTOR».

7.2. Категорично забороняється складати сміття на території двору та в інших не встановлених для цього місцях.

7.3. Картонні ящики, коробки мають бути складені в пласку форму.

7.4. Пінопластова упаковка від оргтехніки має бути складена в поліетиленові мішки та завантажені до контейнерів для сміття.

7.5. Орендар зобов’язаний прибрати за собою шлях транспортування побутового сміття від Об’єкта оренди до сміттєвих контейнерів.

8. Загальні вимоги.

8.1. При експлуатації Об’єкта оренди та Будівлі Орендарі та користувачі мають додержуватись правил пожежної безпеки, санітарних норм та правил, санітарних норм допустимого шуму та інших вимог чинного законодавства та регіональних нормативних актів, додержання яких є об’єктивно необхідним для нормального функціонування Будівлі.

8.2. Орендар не має права тримати в орендованих приміщеннях будь-які види тварин.

8.3. Співробітникам Орендаря (гостям, відвідувачам, клієнтам та іншим особам) забороняється приносити та зберігати на території Офісного центру «VECTOR» пальні та вибухонебезпечні суміші (матеріали, рідини, тощо), хімічні речовини, за виключенням рідин та розчинів, що необхідні для прибирання та чистки, в кількості, необхідній для нормального функціонування приміщення.

8.4. Орендарю заборонено:

 • допускати перевантаження на підлоги більш ніж 300 кг/м2;
 • використовувати приміщення в незаконних цілях, для проживання, нічлігу;
 • не проводити маркетингову, промоушенгову, торгову діяльність, суспільне опитування всередині Будівлі
 • встановлювати будь-які автомати для продажу
 • наносити на асфальтний, плитковий або інший покрив прилеглій території Офісного центру «VECTOR» будь-які розпізнавальні знаки або символи.

8.5. Орендар повинен надавати всі свої претензії щодо роботи Офісного центру «VECTOR» безпосередньо Адміністрації Будівлі для розгляду в письмовому вигляді, за виключенням претензій, що вимагають оперативного вирішення.

8.6. Приміщення Офісного центру «VECTOR» обладнано тепло-холодо забезпеченням за системою «чілер-фанкойл». Кондиціонери - доводчики - пристінні (марки «Rhoss», Італія). Період надання теплозабезпечення: 15 жовтня - 14 квітня, період надання холодозабезпечення: 15 квітня-14 жовтня. Не вважається порушенням строків надання послуг з тепло-холодо забезпечення зміна вищевказаних дат у зв’язку з природо-кліматичними умовами, проте така зміна дат не повинна перевищувати 14 календарних днів.

В приміщеннях Офісного центру «VECTOR» встановлюється наступний розпорядок провітрювання приміщень при включеній системі тепло-холодо забезпечення: щодня з 09:00 до 09:20, з 11:00 до 11:20, з 14:00 до 14:20, з 16:00 до 16:20. В інший час Орендарям забороняється відкривати вікна в орендованих приміщеннях за умови увімкненої системи тепло-холодо забезпечення та системи вентиляції приміщень. Провітрювання орендованих приміщень в інший час дозволяється тільки за умови вимкнення системи тепло-холодо забезпечення в окремо взятому приміщенні Орендаря самостійно.

8.7. Співробітники Орендаря (гості, відвідувачі, клієнти та інші особи), які здійснюють рух  транспортними засобами по прилеглій території Офісного центру «VECTOR», зобов’язані дотримуватися Правил дорожнього руху та відповідних дорожніх позначень, розміщених на прилеглій території Офісного центру. Швидкість руху транспортних засобів по прилеглій території не повинна перевищувати 5 км/год.

9. Загальні положення щодо цих Правил.

9.1. Правила внутрішнього розпорядку Офісного центру «VECTOR» встановлені та затверджені Орендодавцем поширюються на всіх Орендарів.

9.2. Орендодавець може відміняти пункт (пункти) із цих Правил на користь конкретного Орендаря (Орендарів), але ні одна така поступка не означає поступку в цих Правилах для решти Орендарів.

9.3. Орендодавець залишає за собою право в разі виникнення необхідності вносити об’єктивно необхідні зміни в ці Правила, при цьому такі зміни будуть мати силу для Орендаря після письмового ознайомлення з ними.

 

 

 

«Орендодавець»

 

«Орендар»

 

Директор

Директор

 

 

 

 

____________________

(Буря С.П.)

 

 

 

 

____________________

()

М.П.

М.П.

Додаток № 3

до Договору оренди

(нежитлового офісного приміщення)

від..2015 р. №

 

 

Зразок

(довіреність на бланку)

№__________                                                                                                                  від «____» ____________2015 р.

 

Довіреність

 

 

 

_____________________________________________________________(надалі - Довіритель), в особі ________________________________________________________, який діє на підставі _________________________________, довіряє громадянину (-ці) України __________________________________________________, який  (-а) мешкає за адресою: __________________обл., м.__________________, вул. ____________________, буд. ____, кв. ________, паспорт серії ___ №____________________, виданий ____________________________________________________________________________

«___» ______________ _____р., отримувати будь-яку поштову кореспонденцію адресовану Довірителю та /або її керівництву, а саме:

 • листи усіх видів;
 • рахунки (рахунки-фактури);
 • акти звірок розрахунків;
 • акти здачі-прийомки виконаних робіт (наданих послуг);
 • договори та додатки до них;
 • іншу кореспонденцію.

Довіреність видана без права передоручення строком до 31.12.20__ р. включно.

Підпис __________________________ на документах, виконаний згідно виданої довіреності, дійсний і за відсутності печатки ____________________.

 

Підпис:_____________________ _____________ засвідчую.

(ПІБ та підпис довіреної особи)

 

_____________________                                            ___./___./____________ р.

 

 

 

«Орендодавець»

 

«Орендар»

 

Директор

Директор

 

 

 

____________________

(Буря С.П.)

 

 

 

____________________

()

М.П.

М.П.

Додаток № 4

до Договору оренди

(нежитлового офісного приміщення)

від ______ 2015р. № __________

Акт

прийому-передачі об’єкту оренди

 

 

м.  Київ

«__» _______ 2012 р.

 

 

Ми, що підписалися нижче:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ЦЕНТР «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКИЙ»  (Ідентифікаційний код 36689613, адреса місцезнаходження: м. Київ - 04116, вул. Старокиївська, 10 (літ. Г)), надалі іменується «Орендодавець», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Лисюченка Віктора Віталійовича, який діє на підставі довіреності від «01» серпня 2013 р. № 01/08-2013, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______найменування орендаря_______»  (ідентифікаційний код ______________, адреса місцезнаходження: _______________________), надалі іменується «Орендар», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора ____________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

надалі при спільному згадуванні іменуються Сторони, а кожне окремо - Сторона, уклали цей Акт про наступне:

1.        Відповідно до умов Договору оренди (нежитлового офісного приміщення) від __ ________ ____ року № ___-__/2015 (надалі Договір) Орендодавець передав, а Орендар прийняв в строкове платне користування (оренду) Об’єкт оренди, загальною площею - ___,__ м2 (_______________________ квадратних метрів), що знаходиться на __ (________________) поверсі Будівлі, розташованій за адресою: вул. Старокиївська, 10 (літера «Г»), м. Київ, Україна.

2.        Орендодавець передав, а Орендар отримав право використовувати Об’єкт оренди відповідно до мети та умов цього Договору.

3.        Технічний стан Об’єкта оренди задовільний/незадовільний (непотрібне закреслити).

4.        На Об’єкті оренди встановлене наступне обладнання ______________________________ __________________________________________________________________________________.

5.        Підписанням цього Акту Сторони погоджуються, що всі системи та комунікації на Об’єкті оренди функціонують нормально.

6.        Об’єкт оренди відповідає плану, зазначеному в Додатку № 1 до цього Договору.

7.        Інші відомості, зауваження: ____________________________________________________ __________________________________________________________________________________.

8.        Показники лічильнику електричної енергії ________________________ кВ.

9.        Цей Акт складено українською мовою в 2-х (двох) автентичних оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

 

 

 

«Орендодавець»

 

«Орендар»

 

Директор

Директор

 

 

 

____________________

(Буря С.П.)

 

 

 

____________________

(             )

М.П.

М.П.
 

Версия для печати

Get the Flash Player to see this player.